Nils Hansen Meng godseier og kjøpmann i Fredrikstad. Var en av de borgere som ivret sterkest for anleggelsen av kjøpstaden Fredrikshald (Halden), og ble senere selv magistratspresident der. Med sin hustru Johanne (Winther?) skal han ha fått betydelige midler, blandt annet Dyne Gård i Hogdals sogn i Baahus Len, hvor han bodde inntil han omkring 1640 flyttet til Halden. Her eide han blant annet gården Eskeviken. Allerede omkring 1630 ble han ansatt i offentlig virksomhet, først i lengre tid som som Herredsskriver i Norder Viken (nordre Bohus), var i 1640-årene fogd sammested samt i Idde og Marker Len, og en tid også toller i Svinesund og på Grænsen. Under krigen 1644-45 var han en nyttig mann for kongen og landet. I Halden drev han en stor næring og forpaktet blant annet 2 sagbruk for Bjelke’rne som var hans nærmeste foresatte. Da Fredrikshald i 1665 fikk kjøpstad rettigheter ble han av Gyldenløwe utnevnt til Fredrikhalds Borgermester, valget ble stadfestet av kongen, som forhøyet hans tittel til President, liksom han også utnevnte ham til medlem av Admiralitetsrådet. Nils Hansen Meng var Lagmannn i Smålenene og var Amtmann her. Tilsammen eide han 72 gårder, 7 i Båhuslen. Slekten Meng i Halden er muliges i slekt med Mencke i Oldenburg og omliggende områder. Stand og stilling passer bra. Oldenburg hadde nær kontakt med Danmark på den tiden. Fra ”Das Staatsarchiv in Oldenburg” har jeg fått 90 fotokopier om slekten Mencke. Berend Mencke (født ca 1539), Hans Mencke (født ca 1540) og Helmrich (Heinrich?) Mencke (født før 1550). Se mer om etterkommerne til disse brødrene i min database. Ulike skrivemåter: Mench(-e, -en), Mench(-e, -en), Menk(-e, -en), Meng(-e, -en, -in) og latinisert (ved utdanning) Mengius, Menckenii osv. I Flensburg levde en familie oftest kalt Meincke. Noen av dem flyttet til Köbenhavn og Trondheim.Johan Meincke besøkte Norge flere ganger og døde 1657 i Flensburg. Begravelser Trondheim Domkirke 1729-1751: ”Menche, Henrik – hans Kiæreste 1/3 1748” Det var hans 2. hustru Anne Margrethe Schultz som ble gravlagt 1.3.1748. Arveoppgjør etter Niels Hansen Mengs barnebarn Maren Mench (ofte kalt Marie/Maria Meng), Statsarkivet i Bergen: ”16 Maÿ 1741 efter afgagne …. Maren Mench Sal. General Major Tuchsens imellem hendis efterladt arvinger, ….”. Niels Hansen Mengs datter Mette Nielsdatter Mengs testamente av 1677: ” ….. Minne Brødre Masr. Hans Nielssen Mengh, Sougne Præst Vdj Fredrichstad, och Prouist offr Nedre Borge Syssles Proustie, och Knud Nielssen Mengh, fornemme Handelsmand her paa Stedit, ….”. Statholderskabets Extraktprotokol af Supplicationer og Resolutioner 1662-1669 Andet Bind 1664-65 Christiania 1917 S 349: Anno 1665 (juli) …Borgmr Nielsz Hansen Mengd … Mulige slektninger: «Borgerskap i Bergen 1600-1751»: Jochum Mench udfarer Lübeck 31.05.1659Nevnt i «Register til pantebok for Bergen»: Jochum Mench 1688-1691 Johan Mench 1688-1691 Danske Gesandter. Danmarks Adels Aarbog, Årg. 1937, s.83: Otto von Mencken Begr. 29 Nov 1703, Altona (Hamburg) Gift 2 Des 1689 med Eva Margrethe Jessen Otto von Mencken, Etatsråd, envoyé i Wolfenbüttel, amtmand i Steinburg Amt (Holsten). Steinburg ligger ved Itzehoe nord for Hamburg. Wolfenbüttel ligger nord for Itzehoe. (Det finnes også et sted syd for Hamburg som heter Wolfenbüttel.) Studiekameratene Otto Mencke (1644-1707) og Gottfried Wilhelm Leibnitz ble begge professorer ved universitetet i Leibzig. De var opptatt på mange hold og har brevvekslet mye (brevene er bevart). Mange av brevene er til Otto Mencke som døde 1707.Et av brevene begynner slik: Wolfenbüttel, 25. Februar (/. März) 1693 (225) A Monsieur Mencke Resident du Roy de Dannemarc …….Kan dette brevet ha vært til Otto von Mencken som døde 1703?http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/BrievenAnthonieHeinsius1702- 1720/Index/m Mencken, Otto. I; II (+1703) Resident van Denemarken in Wolfenbüttel 1697-1703. Marquard, Danske Gesandter. Almindeligt litteraturlexicon for Danmark, Norge og Island, side 384: Dansk og norsk Litteraturlexicon. Anden Halvdel. 1819.Meng (Hans Nielsen) født i Norge. Hans Fader Niels Jensen Meng, var kongelig Commissarius. Reiste udenlands, og blev 1665 Magister. Døde som Sogneprest i Friderichstad 1682.Ligprædiken over Thomas Olufsen (Blix) Kbh. 1671. 4.

Meng/Mench
Stikkord:         

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Translate »